Back to top

Ứng dụng mail mới trên iPhone 4S

Ứng dụng mail mới trên iPhone 4S

Ứng dụng mail trên iphone 5 cũng nhận được một số điều chỉnh mới, ứng dụng này hỗ trợ cho nhiều loại tài khoản của email (ứng dụng trong phần Cài đặt), cung cấp hộp thư Universal Inbox – hộp thư này hiển thi tất cả mail của bạn cùng 1 lúc. Ứng dụng Mail…

Read More